ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕ ΟΧΙ ΣΕ ΜΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

O Δημήτρης Kαλλιτσάντσης και οι αλλοδαπές εταιρείες του

25.12.2016 11:03

Μεταβίβασε 8.974.100 μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ή 5,07% του μετοχικού κεφαλαίου σε τρεις αλλοδαπές εταιρείες ως εξής: Otornalio Ventures LTD 1,695%, Erarta Ventures LTD 1,695%, Κobasore Investments LTD 1,680%.

Οι μεταβιβάσεις έγιναν στις 22 Δεκεμβρίου 2016. Με τις μεταβιβάσεις αυτές έπαψε  ο κ. Καλλιτσάντσης να έχει συγκεντρωμένο ως φυσικό πρόσωπο ποσοστό άνω του 5% ενώ η συμμετοχή του μοιράστηκε σε τρία αλλοδαπά νιομικά πρόσωπα με ποσοστά μικρότερα του 5%.  

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ που γνωστοποιεί τις μετοχικές αλλαγές του βασικού μετόχου:

1. Ο κ. Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  (εκτελεστικό Μέλος) της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (Υπόχρεο Πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι προέβη, στις 22.12.2016, σε μεταβίβαση 8.974.100 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (τιμή μεταβίβασης 1,20 ευρώ ανά μετοχή), στις κάτωθι αλλοδαπές εταιρείες, συμφερόντων του, συνεπεία συμμετοχής του, με εισφορά εις είδος, σε Αυξήσεις Μετοχικού τους Κεφαλαίου, ως εξής:

α) στην ΟTORNALIO VENTURES LIMITED μεταβίβαση 3.000.000 μετοχών,
β) στην ERARTA VENTURES LIMITED μεταβίβαση 3.000.000 μετοχών και
γ) στην KOBASORE INVESTMENTS LIMITED μεταβίβαση 2.974.100 μετοχών.

2. Η αλλοδαπή εταιρεία ΟTORNALIO VENTURES LIMITED (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, Δημήτριο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι απέκτησε στις 22.12.2016, 3.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία συμμετοχής του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, με εισφορά εις είδος, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της.

3. Η αλλοδαπή εταιρεία ERARTA VENTURES LIMITED (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, Δημήτριο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι απέκτησε στις 22.12.2016, 3.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία συμμετοχής του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, με εισφορά εις είδος, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της.

4. Η αλλοδαπή εταιρεία KOBASORE INVESTMENTS LIMITED (Υπόχρεο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005,  Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ ,Δημήτριο Καλλιτσάντση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι απέκτησε στις 22.12.2016, 2.974.100 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, συνεπεία συμμετοχής του κ. Δημητρίου Καλλιτσάντση, με εισφορά εις είδος, στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της.
Οι ανωτέρω συναλλαγές μας γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005.
 Ξένα Χρηματιστήρια

Forex

Εμπορεύματα